ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 004053401000, που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Δερβενακίων 6 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής οι «Όροι») και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω:

 1. Οι παρόντες Όροι θα είναι αναρτημένοι στο site https://pharmathen.edu.gr/ , καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3, και έχουν επίσης κατατεθεί σε Συμβολαιογράφο (Ελένη Καρκανοπούλου, Ιπποκράτους 34, Κολωνάκι, τηλ. 210-3609189). Αντίγραφο των Όρων παρέχεται (μέσω εκτύπωσης) από την προαναφερόμενη ιστοσελίδα ή με χρέωση του λήπτη από την άνω Συμβολαιογράφο.
 1. Αντικείμενο. Η Διοργανώτρια προκηρύσσει την Προωθητική Ενέργεια με δώρα που ορίζονται στον όρο 7 (εφεξής «Δώρα») στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Διοργανώτριας και σε συνεργασία με την TUV AUSTRIA ACADEMY και με σκοπό τη διευκόλυνση νέων αποφοίτων ή επαγγελματιών στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.
 1. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Η Προωθητική Ενέργεια αρχίζει την 28/11/2023 και ώρα 10.00 π.μ. και λήγει την 03/12/2023 και ώρα 23.59 μ.μ.
 2. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι όσοι κατά την ημέρα υποβολής της συμμετοχής τους:
  1. έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,
  2. έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα,
  3. έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους Όρους,
  4. έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στους τομείς: Logistics, Supply Chain, Business Administration, Operations Management και τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο.
  5. γνωρίζουν αγγλικά.

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και της TUV AUSTRIA Academy, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου (Α’) βαθμού των ως άνω υπαλλήλων.

 1. Τρόπος Συμμετοχής. Η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια πραγματοποιείται με υποβολή έγκυρων στοιχείων στην ιστοσελίδα https://pharmathen.edu.gr/. Ειδικότερα απαιτείται: 1. Συμπλήρωση της φόρμας που βρίσκεται στο site https://pharmathen.edu.gr/, με έγκυρα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο), 2. Ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματος στο σχετικό πεδίο, 3. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές, που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στον όρο 3, πληρούν τους όρους του όρου 4 και συνοδεύονται από την καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων, που αναφέρονται στον παρόντα όρο 5.

Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και κόστος. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Προωθητικής Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Προωθητικής Ενέργειας.

Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Δικαιούχων. Από την Προωθητική Ενέργεια θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) δικαιούχοι (εφεξής οι «Δικαιούχοι») των Δώρων, οι οποίοι θα προκύψουν από τους συμμετέχοντες που έχουν έγκυρες συμμετοχές, με σειρά χρονικής προτεραιότητας. Ειδικότερα ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώσεις συμμετοχής, θα καταχωρηθούν και θα συγκεντρωθούν σε ειδικό αρχείο της Διοργανώτριας και θα λάβουν αύξοντα αριθμό χρονικής προτεραιότητας, με βάση το χρόνο καταχώρισης της δήλωσης συμμετοχής.

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει ενημέρωση των Δικαιούχων για τα επόμενα στάδια της Προωθητικής ενέργειας με e-mail ή/και τηλεφωνικά. Ο προσδιορισμός και ενημέρωση των Δικαιούχων θα γίνει εντός δύο (2) ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της Προωθητικής Ενέργειας. Στην περίπτωση που κάποιος εκ των Δικαιούχων δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία λήξης της Προωθητικής Ενέργειας, θα παύει οριστικά να είναι Δικαιούχος, και τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος κατά τη σειρά κατάταξης με χρονική προτεραιότητα, ο οποίος θα ενημερωθεί και θα επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να λάβει το Δώρο του εντός μίας (1) ημέρας, μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) Δικαιούχων. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία εντός των άνω προθεσμιών ή τα Δώρα δεν γίνουν αποδεκτά μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του Σεμιναρίου όπως περιγράφεται στον όρο 7, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη κρίση να τα αποσύρει και να μην τα διαθέσει ή να διαθέσει μέρος αυτών.

Έκαστο των Δώρων είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα και ο Δικαιούχος δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή δυσφημιστική για τη Διοργανώτρια, τότε θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον εν λόγω συμμετέχοντα τελείως από την Προωθητική Ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί Δικαιούχος.

 1. Δώρα. Τα Δώρα που θα δοθούν είναι τα εξής:

Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής σε σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Σχεδιασμός Παραγωγής στη Φαρμακοβιομηχανία» σε συνεργασία με την TUV AUSTRIA Academy. Το Σεμινάριο θα έχει διάρκεια 11 ωρών και θα διεξαχθεί 11-13 Δεκεμβρίου 2023 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TUV AUSTRIA Academy (εφεξής το «Σεμινάριο»). Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από την TUV AUSTRIA Academy.

Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη για την συμμετοχή και τη χορήγηση της πρόσβασης στην άνω πλατφόρμα είναι η επίδειξη της Αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ Διαβατηρίου του Δικαιούχου, όπως και η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού αιτηθεί η Διοργανώτρια προς επιβεβαίωση της εγκυρότητας της συμμετοχής του Δικαιούχου στην Προωθητική Ενέργεια.

Διευκρινίζεται ότι ο κάθε Δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την διαδικτυακή παρακολούθηση του Σεμιναρίου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για την παροχή εξοπλισμού ή το κόστος της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ο κάθε Δικαιούχος θα λάβει εντός 24 ωρών πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ενημερωτικό e-mail με username και password και αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα της TUV AUSTRIA Academy.

 1. Ανάκληση – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανάκλησης της Προωθητικής Ενέργειας καθώς και της τροποποίησης των Όρων, καταθέτοντας τους αναμορφωμένους Όρους στην ίδια ως άνω αναφερόμενη Συμβολαιογράφο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το μονομερές και απεριόριστο δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα, οποτεδήποτε, ήτοι και κατά τη διάρκεια διενέργειας της Προωθητικής ενέργειας, και για οποιονδήποτε λόγο, με οιαδήποτε άλλα δώρα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει την Προωθητική ενέργεια ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, ή να τροποποιήσει τους Όρους αυτής, να μεταβάλει το χρόνο διεξαγωγής της Προωθητικής ενέργειας, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας. Η ενημέρωση του κοινού θα γίνεται με σχετική αναφορά στο Site https://pharmathen.edu.gr/ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.
 1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύει και εφαρμόζεται α. η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Διοργανώτριας όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο ιστότοπο της Διοργανώτριας καθώς και β. οι Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος (και λοιπών δεδομένων) & Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Υποψηφίου. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάζουν τα ως άνω κείμενα πριν την επισύναψη των αρχείων τους (βιογραφικό και λοιπά δικαιολογητικά) και καλούνται να μην κοινοποιούν δεδομένα τους στην Διοργανώτρια εφόσον δεν συμφωνούν με τους όρους των ως άνω κειμένων. Με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά πως συγκατατίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τους όρους των ως άνω κειμένων. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα περιέλθουν σε γνώση της σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).
 1. Ευθύνη. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο που εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της, είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής ή σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε περί της πραγματοποιήσεως του Σεμιναρίου είναι, για οποιονδήποτε λόγο που εκφεύγει του ελέγχου της, αδύνατη η πραγματοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται (μεταξύ άλλων) σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των Δώρων ή/και τυχόν ζημία από την χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) δεν είναι δυνατή η ενημέρωση με τηλεφωνική κλήση/ με e-mail, β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Διοργανώτριας εταιρίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 1. Αποδοχή των όρων. Κάθε Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια με την συμμετοχή του θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους της Προωθητικής Ενέργειας και τους Όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος/ δήλωση προστασίας δεδομένων υποψηφίου, που είναι επίσης αναρτημένοι στο https://pharmathen.edu.gr/ , και ειδικότερα όλοι οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία όπως δηλώνονται στη φόρμα συμμετοχής δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
(β) είναι άνω των 18 ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα,
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω Προωθητική Ενέργεια της Διοργανώτριας, στην οποία θα μετέχουν δηλώνοντας τα προσωπικά δεδομένα που τους ζητούνται συγκεκριμένα ως άνω για το σκοπό της συμμετοχής τους,
(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, βιογραφικό και λοιπά δικαιολογητικά όπως αντίγραφο πτυχίου) με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της Προωθητικής ενέργειας ή/και την αξιολόγηση του επαγγελματικού τους προφιλ σε περίπτωση που προκύψει άνοιγμα θέσης εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους (εφόσον ρητά το έχουν επιλέξει κατά τη συμμετοχή τους),
(ζ) ρητώς συναινούν και αποδέχονται ότι η κατά τον όρο 5 και τον όρο 6 ενημέρωσή τους θα πραγματοποιηθεί στον τηλεφωνικό αριθμό ή/και στο e-mail που έχουν δηλώσει,
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή της Προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά της. Συνεπώς η Διοργανώτρια δικαιούται να δημοσιεύει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με την απονομή των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

Παλλήνη Αττικής, 17-11-2023