Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος (και λοιπών δεδομένων)
& Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Υποψηφίου

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να υποβάλετε τα δεδομένα της υποψηφιότητας σας στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΤΕΝ (εφεξής, η «ΦΑΡΜΑΤΕΝ», «Όμιλος ΦΑΡΜΑΤΕΝ» ή «Εμείς»). Με την αποστολή των δεδομένων σας, μας δίνετε τη δυνατότητα να εξετάσουμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο που διοργανώνει η ΦΑΡΜΑΤΕΝ σε συνεργασία με την TÜV AUSTRIA Hellas (εφεξής, «TUV»), με τίτλο «Σχεδιασμός Παραγωγής στη Φαρμακοβιομηχανία» (εφεξής, το «Σεμινάριο»). Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στους Όρους Συμμετοχής, ως προς τη συμμετοχή στο σεμινάριο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αποστολή του βιογραφικού σας στη ΦΑΡΜΑΤΕΝ προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

ΌΡΟΙ

 1. Με την υποβολή του βιογραφικού σας και τυχόν λοιπών δεδομένων σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να εξετάσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στο σεμινάριο, ενεργώντας υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pharmathen.com με θέμα «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ». Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τη συμμετοχή σας.
 1. Πρόσβαση στο βιογραφικό και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που θα μας αποστείλετε για να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής σας, θα έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από τη ΦΑΡΜΑΤΕΝ πρόσωπα/ εργαζόμενοι καθώς και συμβεβλημένοι συνεργάτες μας.
 1. Εφόσον συμμετάσχετε στο Σεμινάριο, θα κληθείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα της TUV προκειμένου να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα της TUV, υπόκεισθε στους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων της TUV. Η TUV σε αυτή την περίπτωση ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σας και η πολιτική της για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://tuvaustriahellas.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ουδεμία ευθύνη φέρει και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την TUV.
 1. Το βιογραφικό σας δεν θα διαβιβαστεί εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Συλλέγεται και τηρείται σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή και με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της ΦΑΡΜΑΤΕΝ.
 1. Θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των συμμετοχών στο σεμινάριο. Εφόσον το επιθυμείτε και ρητά συγκατατίθεστε προς τούτο (επιλέγοντας το σχετικό κουτί στο τέλος της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος), μπορούμε να εισάγουμε το βιογραφικό σας στη βάση βιογραφικών της ΦΑΡΜΑΤΕΝ, προκειμένου να το εξετάσουμε σε περίπτωση που προκύψει άνοιγμα θέσης εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα σας. Σε αυτή τη περίπτωση θα διατηρηθεί για δύο (2) έτη από τη συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη πάροδο της διετίας.
 1. Ως Υποψήφιος/α δηλώνετε ότι:
  • Οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς και αληθείς.
  • Δεν δίνετε πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
  • Δεν παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.
  • Όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και αποδέχεστε την «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας υποβάλλατε εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σεμινάριο.
 1. Έχετε δικαίωμα:
  • Ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή
  • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο
  • Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Με άλλες λέξεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στη ΦΑΡΜΑΤΕΝ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και να ζητήσετε τα δεδομένα αυτά να διαβιβαστούν σε τρίτο μέρος, σε ορισμένες περιπτώσεις.
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσης σας. Η επεξεργασία των δεδομένων που έγινε πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγεται.
Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα αναφορικά με την παρούσα ενημέρωση/πολιτική, μπορείτε να στείλετε email ή επιστολή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της ΦΑΡΜΑΤΕΝ που αναφέρονται παρακάτω. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, σας συνιστούμε να ζητήσετε τη «Φόρμα Αιτημάτων Υποκειμένων των Δεδομένων» και να την υποβάλετε χρησιμοποιώντας τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας.

Μέσω ταχυδρομείου: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
Υπόψη: DPO
Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι Αθήνα

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@pharmathen.com

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δικαιωμάτων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).